Quy hoạch là gì?

Quy hoạch là một khái niệm ko còn xa lạ trong đời sống xã hội hiện nay. Tuy nhiên, ko phải ai cũng hiểu rõ về cụm từ này. Vậy quy hoạch là gì?. Sau đây, Luật Hoàng Phi xin trả lời thắc mắc trên của Quý vị thông qua bài viết sau.

Quy hoạch là gì?

Từ khái niệm trên với thể thấy quy hoạch là một công việc khá quan yếu, mang tính chiến lược của quốc gia góp phần xúc tiến sự phát triển ổn định, vững bền trên mọi lĩnh vực. Do đó, cơ quan với thẩm quyền phải căn cứ vào tiềm năng của quốc gia và từng địa phương và khả năng đáp ứng của từng đối tượng được quy hoạch để đưa ra chính sách quy hoạch ưng ý.

Cùng với việc trả lời quy hoạch là gì? Bài viết tiếp tục cung cấp tới độc giả những thông tin cụ thể hơn về quy hoạch, do đó, Quý vị đừng bỏ qua những nội dung tiếp theo của bài viết.

Phân loại quy hoạch

1/ Căn cứ vào đối tượng được quy hoạch, quy hoạch bao gồm:

– Quy hoạch ko gian biển:

Là việc phân vùng chức năng và sắp xếp, phân bố thông minh ko gian những ngành, lĩnh vực trên vùng đất ven biển, những đảo, quần đảo, vùng biển, vùng trời thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam.

– Quy hoạch sử dụng đất:

Là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo ko gian sử dụng cho những mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của những ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời kì xác định.

– Quy hoạch ngành

Là quy hoạch theo ngành trên cơ sở kết nối những ngành, những vùng với liên quan tới kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường và bảo tồn phổ biến sinh vật học.

– Quy hoạch thành thị

Là việc tổ chức ko gian, kiến trúc, phong cảnh thành thị, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà ở để tạo lập môi trường sống thích hợp cho người dân sống trong thành thị, được thể hiện thông qua đồ án quy hoạch thành thị.

2/ Căn cứ vào phạm vi quy hoạch, quy hoạch gồm:

– Quy hoạch tổng thể quốc gia

Là quy hoạch cấp quốc gia, mang tính chiến lược theo hướng phân vùng và liên kết vùng của lãnh thổ bao gồm đất ngay tắp lự, những đảo, quần đảo, vùng biển và vùng trời; hệ thống thành thị và nông thôn; kết cấu hạ tầng; sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường; phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.

– Quy hoạch vùng

Là quy hoạch cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia ở cấp vùng về ko gian những hoạt động kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống thành thị và phân bố dân cư nông thôn, xây dựng vùng liên tỉnh, kết cấu hạ tầng, nguồn nước lưu vực sông, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên cơ sở kết nối những tỉnh.

– Quy hoạch tỉnh

Là quy hoạch cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng ở cấp tỉnh về ko gian những hoạt động kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống thành thị và phân bố dân cư nông thôn, kết cấu hạ tầng, phân bố đất đai, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên cơ sở kết nối quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch thành thị, quy hoạch nông thôn.

– Quy hoạch đơn vị hành chính- kinh tế đặc thù: do Quốc hội quyết định.

– Quy hoạch thành thị, quy hoạch nông thôn.

quy hoach la gi 0

Nguyên tắc cơ bản trong hoạt động quy hoạch

– Tuân theo quy định của Luật Quy hoạch và những luật khác với liên quan và Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

– Đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa quy hoạch với chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội đảm bảo phối hợp quản lý ngành với quản lý lãnh thổ; đảm bảo quốc phòng, an ninh; bảo vệ môi trường.

– Đảm bảo sự tuân thủ, tính liên tục, kế thừa, ổn định, thứ bậc trong hệ thống quy hoạch quốc gia. Cụ thể:

+ Quy hoạch tổng thể quốc gia là cơ sở để lập quy hoạch ko gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đơn vị hành chính – kinh tế đặc thù, quy hoạch thành thị, quy hoạch nông thôn trên cả nước.

+ Quy hoạch ngành phải ưng ý với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ko gian biển và quy hoạch sử dụng đất từng ngành.

+ Quy hoạch vùng phải ưng ý với quy hoạch cấp quốc gia; quy hoạch tỉnh phải ưng ý quy hoạch vùng, quy hoạch cấp quốc gia.

+ Quy hoạch thành thị, quy hoạch nông thôn phải ưng ý với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh.

– Đảm bảo tính nhân dân, sự tham gia của cơ quan, tổ chức, cùng đồng, cá nhân; đảm bảo kết hợp tiện lợi của quốc gia, những vùng, những địa phương và tiện lợi của người dân, trong đó tiện lợi quốc gia là cao nhất; đảm bảo nguyên tắc đồng đẳng giới.

– Đảm bảo tính khoa học, ứng dụng kỹ thuật tiên tiến, kết nối liên thông, dự đoán, khả thi, tiết kiệm và sử dụng hiệu quả nguồn lực của sơn hà; đảm bảo tính khách quan, công khai, sáng tỏ, tính bảo tồn.

– Đảm bảo tính độc lập giữa cơ quan lập quy hoạch với Hội đồng thẩm định quy hoạch.

– Đảm bảo nguồn lực để thực hiện quy hoạch.

– Đảm bảo thống nhất quản lý quốc gia về quy hoạch, phân cấp, phân quyền thông minh giữa những cơ quan quốc gia.

Thời kỳ quy hoạch

Thời kỳ quy hoạch là khoảng thời kì được xác định để làm cơ sở dự đoán, tính toán những chỉ tiêu kinh tế – xã hội cho việc lập quy hoạch. Tùy vào mục tiêu và phạm vi quy hoạch mà thời kỳ quy hoạch là khác nhau.

VD:

+Thời kỳ quy hoạch của những quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia là 10 năm. Tầm nhìn của quy hoạch cấp quốc gia là từ 30 năm tới 50 năm. Tầm nhìn của quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh là từ 20 năm tới 30 năm.

+ Kỳ quy hoạch sử dụng đất là 10 năm. Kỳ kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp tỉnh và kỳ kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh là 05 năm. Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được lập hàng năm.

Chủ thể chịu trách nhiệm quy hoạch

1/ Thẩm quyền tổ chức lập quy hoạch

– Chính phủ tổ chức lập quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ko gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia.

– Thủ tướng Chính phủ tổ chức lập quy hoạch vùng.

– Bộ, cơ quan ngang Bộ tổ chức lập quy hoạch ngành quốc gia.

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lập quy hoạch tỉnh.

2/ Thẩm quyền tổ chức thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch

– Chính phủ tổ chức thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ko gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia;

– Thủ tướng Chính phủ tổ chức thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh.

3/ Thẩm quyền thẩm định quy hoạch

Hội đồng thẩm định quy hoạch những cấp chịu trách nhiệm thẩm định quy hoạch.

– Thành phần Hội đồng thẩm định quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng bao gồm Chủ toạ Hội đồng và những thành viên của Hội đồng. Chủ toạ Hội đồng thẩm định quy hoạch là Thủ tướng Chính phủ hoặc Phó Thủ tướng Chính phủ. Thành viên của Hội đồng thẩm định bao gồm đại diện Bộ, cơ quan ngang Bộ, địa phương và tổ chức, cá nhân khác. Cơ quan túc trực Hội đồng thẩm định do Chủ toạ Hội đồng thẩm định quyết định.

– Thành phần Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh bao gồm Chủ toạ Hội đồng và những thành viên của Hội đồng. Chủ toạ Hội đồng thẩm định quy hoạch là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên của Hội đồng thẩm định bao gồm đại diện Bộ, cơ quan ngang Bộ, địa phương và tổ chức, cá nhân khác. Cơ quan túc trực Hội đồng thẩm định do Chủ toạ Hội đồng thẩm định quyết định.

4/ Thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch

– Quốc hội quyết định quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ko gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia.

– Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh.

Đối với quy hoạch Thủ đô, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sau lúc với ý kiến của Quốc hội.

5/ Trách nhiệm tổ chức công bố quy hoạch

– Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức công bố quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng.

– Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức công bố quy hoạch ko gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia.

– Bộ, cơ quan ngang Bộ tổ chức công bố quy hoạch ngành quốc gia thuộc thẩm quyền tổ chức lập.

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức công bố quy hoạch tỉnh.

Việc công bố quy hoạch phải được đăng tải thường xuyên, liên tục trên trang thông tin điện tử của cơ quan tổ chức lập quy hoạch, cơ quan lập quy hoạch.

Trong trường hợp quy hoạch sử dụng đất, người dân với thể tiếp tục thực hiện quyền sử dụng đất của mình đối với không gian đất được quy hoạch hay ko?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 168 của Luật Đất đai năm 2013 quy định thì người sử dụng đất được thực hiện những quyền năng sau: quyền chuyển nhượng đất , quyền cho thuê đất, quyền cho thuê lại đất, quyền tặng cho quyền sử dụng đất, quyền thế chấp quyền sử dụng đất, quyền góp vốn quyền sử dụng đất,… nhưng phải với Giấy chứng thực quyền sử dụng đất hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, trong trường hợp quốc gia đã tiến hành quy hoạch sử dụng đất, nhiều người dân chưa nắm rõ những quy định pháp luật dẫn tới ko được đảm bảo về quyền và tiện lợi hợp pháp. Vì vậy, chúng tôi xin hướng dẫn như sau:

– Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa với kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện những quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

– Trường hợp đã với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục tiêu sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện những quyền của người sử dụng đất nhưng ko được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất với nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện với thì phải được cơ quan quốc gia với thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.

Mọi thông tin đóng góp liên quan tới bài viết quy hoạch là gì? Quý độc giả với thể liên hệ copphaviet.com, chúng tôi luôn sẵn lòng tiếp nhận và san sẻ.

5/5 - (1 bình chọn)

Công Ty TNHH Phụ Kiện và Cốp Pha Việt

Địa chỉ: 19A Nguyễn Văn Bứa, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn,Thành phố Hồ Chí Minh 760000

Hotline - Zalo : 0967 84 99 34 - 0932 087 886

Email: info@copphaviet.com - dohungphat@gmail.com

Website : https://copphaviet.com

hotline 1

0932 087 886

hotline