Chính sách bảo mật này chi phối cách thức Cốp Pha Việt thu thập, sử dụng, lưu giữ và tiết lộ thông tin được thu thập từ người dùng. Chính sách bảo mật này áp dụng cho Cốp Pha Việt và tất cả các website do Cốp Pha Việt cung cấp.

1. Thông tin nhận dạng cá nhân

Cốp Pha Việt có thể thu thập thông tin nhận dạng cá nhân của khách hàng bằng nhiều cách. Ví dụ như khi khách hàng đăng ký mua hàng, hoặc nhập vào form báo giá, form yêu cầu gọi lại…
Cốp Pha Việt chỉ thu thập thông tin cá nhân khi khách hàng tự nguyện gửi thông tin đó cho Cốp Pha Việt
Khách hàng có thể từ chối cung cấp thông tin cá nhân, nhưng làm như vậy có thể ngăn bạn sẽ không nhận được những chương trình khuyến mãi mà Cốp Pha Việt đưa ra

2. Cách Cốp Pha Việt sử dụng thông tin thu thập được

Để cải thiện dịch vụ khách hàng
Thông tin bạn cung cấp giúp Cốp Pha Việt hỗ trợ bạn hiệu quả hơn.

Để cá nhân hóa trải nghiệm người dùng
Cốp Pha Việt có thể sử dụng thông tin để hiểu cách khách hàng của chúng tôi sử dụng các dịch vụ và tài nguyên được cung cấp trong các sản phẩm.

Để gửi email định kỳ
Cốp Pha Việt có thể sử dụng địa chỉ email của học viên để gửi thông tin và cập nhật  liên quan đến đơn đặt hàng/cập nhật thông tin sản phẩm cho khách hàng.

4. Trang web của bên thứ ba

Học viên có thể tìm thấy quảng cáo hoặc nội dung khác trong Cốp Pha Việt liên kết đến các trang web và dịch vụ của các đối tác, nhà cung cấp, nhà quảng cáo, nhà tài trợ, nhà cấp phép và các bên thứ ba khác của chúng tôi. Cốp Pha Việt không kiểm soát nội dung hoặc liên kết xuất hiện trên các trang web. Ngoài ra, các trang web hoặc dịch vụ này, bao gồm nội dung và liên kết của bên thứ ba có thể liên tục thay đổi. Các trang web và dịch vụ này có thể có chính sách bảo mật và chính sách dịch vụ khách hàng của riêng họ.

5. Thay đổi chính sách bảo mật

Cốp Pha Việt có toàn quyền cập nhật chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào. Copphaviet.com khuyến khích khách hàng thường xuyên kiểm tra trang này xem có bất kỳ thay đổi nào không. Bạn thừa nhận và đồng ý bạn có trách nhiệm xem xét chính sách quyền riêng tư này định kỳ và nhận thức được các sửa đổi.

6. Chấp nhận những điều khoản

Bằng cách đăng ký vào Copphaviet.com, bạn thể hiện sự chấp nhận chính sách riêng tư này. Nếu bạn không đồng ý với chính sách riêng tư này, vui lòng không đăng ký vào Copphaviet.com. Việc bạn tiếp tục đăng ký vào Copphaviet.com sau khi đăng các thay đổi đối với chính sách riêng tư này sẽ được coi là bạn chấp nhận những thay đổi đó.