Cách định khoản hạch toán tài khoản giá vốn hàng bán 632

Hướng dẫn cách định khoản hạch toán tài khoản giá vốn hàng bán 632 theo TT 200/2014/TT-BTC: Tài khoản này sử dụng để phản ánh trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư; giá thành gia công của sản phẩm xây lắp (Đối với doanh nghiệp xây lắp) bán trong kỳ.

Hướng dẫn hạch toán định khoản một số nghiệp vụ kế toán phát sinh tài khoản giá vốn hàng bán 632:

I. Đối với doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.

1. Lúc xuất bán những sản phẩm, hàng hóa (kể cả sản phẩm sử dụng làm thiết bị, phụ tùng thay thế đi kèm sản phẩm, hàng hóa), dịch vụ hoàn thành được xác định là đã bán trong kỳ, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán

Với những TK 154, 155, 156, 157,…

2. Phản ánh những khoản mức giá được hạch toán trực tiếp vào giá vốn hàng bán:

– Trường hợp mức sản phẩm thực tế gia công ra thấp hơn công suất thông thường thì kế toán phải tính và xác định mức giá gia công chung nhất mực phân bổ vào mức giá chế biến cho một đơn vị sản phẩm theo mức công suất thông thường. Khoản mức giá gia công chung nhất mực ko phân bổ (ko tính vào giá thành sản phẩm số chênh lệch giữa tổng số mức giá gia công chung nhất mực thực tế phát sinh to hơn mức giá gia công chung nhất mực tính vào giá thành sản phẩm) được ghi nhận vào giá vốn hàng bán trong kỳ, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán

Với TK 154 – Giá tiền SXKD dở dang; hoặc

Với TK 627 – Giá tiền gia công chung.

– Phản ánh khoản hao hụt, mất mát của hàng tồn kho sau lúc trừ (-) phần bồi thường do trách nhiệm cá nhân gây ra, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán

Với những TK 152, 153, 156, 138 (1381),…

– Phản ánh mức giá tự xây dựng TSCĐ vượt quá mức thông thường ko được tính vào nguyên giá TSCĐ hữu hình hoàn thành, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán

Với TK 241 – Xây dựng cơ bản dở dang.

3. Hạch toán khoản trích lập hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

– Trường hợp số dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập kỳ này to hơn số đã lập kỳ trước, kế toán trích lập bổ sung phần chênh lệch, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán

Với TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (2294).

– Trường hợp số dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập kỳ này nhỏ hơn số đã lập kỳ trước, kế toán hoàn nhập phần chênh lệch, ghi:

Nợ TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (2294)

Với TK 632 – Giá vốn hàng bán.

4. Những nghiệp vụ kinh tế liên quan tới hoạt động kinh doanh BĐS đầu tư:

– Định kỳ tính, trích khấu hao BĐS đầu tư đang cho thuê hoạt động, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (khía cạnh mức giá kinh doanh BĐS đầu tư)

Với TK 2147 – Hao mòn BĐS đầu tư.

– Lúc phát sinh mức giá liên quan tới BĐS đầu tư sau ghi nhận ban sơ nếu ko thoả mãn điều kiện ghi tăng giá trị BĐS đầu tư, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (khía cạnh mức giá kinh doanh BĐS đầu tư) Nợ TK 242 – Giá tiền trả trước (nếu phải phân bổ dần)

Với những TK 111, 112, 152, 153, 334,…

– Những mức giá liên quan tới cho thuê hoạt động BĐS đầu tư, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (khía cạnh mức giá kinh doanh BĐS đầu tư)

Với những TK 111, 112, 331, 334,…

– Kế toán giảm nguyên giá và giá trị hao mòn của BĐS đầu tư (nếu với) do bán, thanh lý, ghi:

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (2147 – Hao mòn BĐS đầu tư)

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (giá trị còn lại của BĐS đầu tư)

Với TK 217 – Bất động sản đầu tư (nguyên giá).

– Những mức giá bán, thanh lý BĐS đầu tư phát sinh, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (khía cạnh mức giá kinh doanh BĐS đầu tư)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu với)

Với những TK 111, 112, 331,…

5. Phương pháp kế toán khoản mức giá trích trước để tạm tính giá vốn hàng hóa bất động sản được xác định là đã bán đối với doanh nghiệp là chủ đầu tư:

– Lúc trích trước mức giá để tạm tính giá vốn hàng hóa bất động sản đã bán trong kỳ, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán

Với TK 335 – Giá tiền phải trả.

– Những mức giá đầu tư, xây dựng thực tế phát sinh đã với đủ hồ sơ tài liệu và được nghiệm thu tập hợp để tính mức giá đầu tư xây dựng bất động sản, ghi:

Nợ TK 154 – Giá tiền gia công, kinh doanh dở dang

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

Với những tài khoản liên quan.

– Lúc những khoản mức giá trích trước đã với đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh là đã thực tế phát sinh, kế toán ghi giảm khoản mức giá trích trước và ghi giảm mức giá gia công, kinh doanh dở dang, ghi:

Nợ TK 335 – Giá tiền phải trả

Với TK 154 – Giá tiền gia công, kinh doanh dở dang.

– Lúc toàn bộ dự án bất động sản hoàn thành, kế toán phải quyết toán và ghi giảm số dư khoản mức giá trích trước còn lại, ghi:

Nợ TK 335 – Giá tiền phải trả

Với TK 154 – Giá tiền gia công, kinh doanh dở dang

Với TK 632 – Giá vốn hàng bán (phần chênh lệch giữa số mức giá trích trước còn lại cao hơn mức giá thực tế phát sinh).

6. Trường hợp sử dụng sản phẩm gia công ra chuyển thành TSCĐ để sử dụng, ghi:

Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình

Với TK 154 – Giá tiền gia công, kinh doanh dở dang.

7. Hàng bán bị trả lại nhập kho, ghi:

Nợ những TK 155,156

Với TK 632 – Giá vốn hàng bán.

8. Trường hợp khoản chiết khấu thương nghiệp hoặc giảm giá hàng bán nhận được sau lúc tậu hàng, kế toán phải căn cứ vào tình hình biến động của hàng tồn kho để phân bổ số chiết khấu thương nghiệp, giảm giá hàng bán được hưởng dựa trên số hàng tồn kho chưa tiêu thụ, số đã xuất sử dụng cho hoạt động đầu tư xây dựng hoặc đã xác định là tiêu thụ trong kỳ:

Nợ những TK 111, 112, 331…

Với những TK 152, 153, 154, , 155, 156 (giá trị khoản CKTM, GGHB của số hàng tồn kho chưa tiêu thụ trong kỳ)

Với TK 241 – Xây dựng cơ bản dở dang (giá trị khoản CKTM, GGHB của số hàng tồn kho đã xuất sử dụng cho hoạt động đầu tư xây dựng)

Với TK 632 – Giá vốn hàng bán (giá trị khoản CKTM, GGHB của số hàng tồn kho đã tiêu thụ trong kỳ).

9. Kết chuyển giá vốn hàng bán của những sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư, dịch vụ được xác định là đã bán trong kỳ vào bên Nợ tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Với TK 632 – Giá vốn hàng bán.

II. Đối với doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ

1. Đối với doanh nghiệp thương nghiệp:

– Cuối kỳ, xác định và kết chuyển trị giá vốn của hàng hóa đã xuất bán, được xác định là đã bán, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán.

Với TK 611 – Sắm hàng.

– Cuối kỳ, kết chuyển giá vốn hàng hóa đã xuất bán được xác định là đã bán vào bên Nợ tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Với TK 632 – Giá vốn hàng bán.

2. Đối với doanh nghiệp gia công và kinh doanh dịch vụ :

– Đầu kỳ, kết chuyển trị giá vốn của thành phẩm tồn kho đầu kỳ vào tài khoản 632 “Giá vốn hàng bán”, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán

Với TK 155 – Thành phẩm.

– Đầu kỳ, kết chuyển trị giá của thành phẩm, dịch vụ đã gửi bán nhưng chưa được xác định là đã bán vào tài khoản 632 “Giá vốn hàng bán”, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán

Với TK 157 – Hàng gửi đi bán.

– Giá thành của thành phẩm hoàn thành nhập kho, giá thành dịch vụ đã hoàn thành, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán

Với TK 631 – Giá thành sản phẩm.

– Cuối kỳ, kết chuyển giá vốn của thành phẩm tồn kho cuối kỳ vào bên Nợ tài khoản 155 “Thành phẩm”, ghi:

Nợ TK 155 – Thành phẩm

Với TK 632 – Giá vốn hàng bán.

– Cuối kỳ, xác định trị giá của thành phẩm, dịch vụ đã gửi bán nhưng chưa được xác định là đã bán, ghi:

Nợ TK 157 – Hàng gửi đi bán

Với TK 632 – Giá vốn hàng bán.

– Cuối kỳ, kết chuyển giá vốn của thành phẩm, dịch vụ đã được xác định là đã bán trong kỳ vào bên Nợ tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Với TK 632 – Giá vốn hàng bán.

SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN 632 – Giá vốn hàng bán theo TT 200

Sơ đồ hạch toán tài khoản 632

Kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ

Sơ đồ hạch toán tk 632 theo tt 200

Chúc người dùng hạch toán xác thực tài khoản 632 Với vướng mắc người dùng với thể để lại thông tin ở cuối bài viết

Công Ty TNHH Phụ Kiện và Cốp Pha Việt

Địa chỉ: 19A Nguyễn Văn Bứa, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn,Thành phố Hồ Chí Minh 760000

Hotline - Zalo : 0967 84 99 34 - 0932 087 886

Email: info@copphaviet.com - dohungphat@gmail.com

Website : https://copphaviet.com

Yêu Cầu Báo Giá
hotline 1

0932 087 886

hotline