Mẫu phụ lục hợp đồng chuẩn và mới nhất năm 2021

Rate this post

Nếu bạn muốn thay đổi, chỉnh sửa những nội dung, điều khoản trên hợp đồng thì phải bổ sung thêm phụ lục hợp đồng. Phụ lục hợp đồng được ký kết ban hành tất nhiên hợp đồng đã được hai bên ký kết trước đó. Sau lúc với những thỏa thuận về việc sửa đổi lại những điều khoản trong hợp đồng thì phải bổ sung phụ lục hợp đồng để điều chỉnh một số thông tin trên mẫu hợp đồng chính.

Nhà hàng luật Dương Gia xin gửi tới bạn Mẫu phụ lục hợp đồng chuẩn và mới nhất. Để được tư vấn rõ hơn về biểu mẫu này hoặc với bất cứ vấn đề pháp luật gì cần được tư vấn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6568 để được tư vấn – tương trợ!

mau-phu-luc-hop-dong-chuan-va-moi-nhat

Trạng sư tư vấn pháp luật về hợp đồng trực tuyến miễn phí: 1900.6568

Mẫu phụ lục hợp đồng với thể ứng dụng với những hợp đồng kinh tế, dịch vụ, lao động hay xây dựng… và với tính pháp lý giống như mẫu hợp đồng ban sơ ký kết. Dưới đây Luật Dương Gia xin cung cấp những biểu mẫu về phụ lục hợp đồng để người dùng tham khảo.

1. Mẫu phụ lục hợp đồng kinh tế

Tải về phụ lục hợp đồng kinh tế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———-o0o———

Địa danh, ngày … tháng… năm….

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG KINH TẾ

Số….

– Căn cứ theo HĐKT số………… đã ký ngày…….tháng…….năm……… … – Căn cứ nhu cầu thực tế 2 bên……….

Chúng tôi gồm với:

BÊN THUÊ/MUA/SỬ DỤNG DỊCH VỤ (Bên A):

CÔNG TY…….

Đại diện:…..

Chức vụ:…..

Địa chỉ: …..

Điện thoại: …… Fax:……..

Mã số thuế:…..

Số tài khoản:…

BÊN CHO THUÊ/BÁN/CUNG CẤP DỊCH VỤ (Bên B):

CÔNG TY……

Đại diện:……

Chức vụ:….

Địa chỉ: …..

Điện thoại: ………. Fax:…….

Mã số thuế:…

Số tài khoản:…..

Sau lúc xem xét, thỏa thuân hai bên đã đi tới thống nhất ký Phụ lục hợp đồng dịch vụ số……. về ………… đối với hợp đồng đã ký số …………………………………….. , ngày…, tháng…năm…cụ thể như sau:

1 ….

2 …

3 …

4 …

5. Điều khoản chung:

5.1 Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số:…………………………….

5.2 Phụ lục hợp đồng được lập thành mấy bản, với nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ……..

5.3 Phụ lục này là 1 phần ko thể tách rời của HĐKT số…..và với giá trị kể từ ngày ký……….

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC

2. Mẫu phụ lục hợp đồng dịch vụ

Tải về phụ lục hợp đồng dịch vụ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————-

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG ……./20…./HĐDV/…………

(V/v: …………………)

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm ………, tại địa chỉ …….., chúng tôi gồm:

1. BÊN A: CÔNG TY……

Địa chỉ:………

Đại diện:……

Chức danh:….

2. BÊN B: CÔNG TY…..

Địa chỉ:….

Đại diện:…..

Chức danh:…..

Hai bên đồng ý ký kết phụ lục hợp đồng dịch vụ số ………./HĐDV/20…/………… để ghi nhận phần nội dung bổ sung cho những điều khoản của hợp đồng chính.

1. Nội dung bổ sung:

2. Lý do bổ sung:

3. Cam kết của những bên:

– Thực hiện đúng những nội dung đã thỏa thuận.

– Tạo những điều kiện theo quy định của pháp luật để bên còn lại thực hiện hợp đồng.

4. Thời khắc phát sinh hiệu lực:

5. Những nội dung khác

Phụ lục hợp đồng là một phần ko tách rời của hợp đồng chính và được lập thành 02 bản bằng tiếng Việt, mỗi bên giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

3. Mẫu phụ lục hợp đồng lao động

Tải về phụ lục hợp đồng lao động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-***——

….. , ngày….. tháng….. năm ….

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Chúng tôi, một bên là:

Ông/Bà:………Quốc tịch:…..

Chức vụ:…..

Đại diện cho (1):….. Điện thoại:…….

Địa chỉ:….

Và một bên là:

Ông/Bà:…… Quốc tịch:……

Sinh ngày:….. Tại……

Nghề nghiệp (2):….

Địa chỉ thường trú:…

Số CMTND: ……..Cấp ngày:……….. Tại:……

Số sổ lao động (nếu với):……… Cấp ngày:………… Tại:……..

Căn cứ Hợp đồng lao động số…. ký ngày…./…./…. và nhu cầu sử dụng lao động, hai bên cùng nhau thỏa thuận thay đổi một số nội dung của hợp đồng mà hai bên đã ký kết như sau:

1. Nội dung thay đổi (ghi rõ nội dung gì, thay đổi như thế nào…..):

……

2. Thời kì thực hiện (ghi rõ nội dung ở mục 1 nêu trên với hiệu lực trong bao nhiêu lâu):

….

Phụ lục này là phòng ban của hợp đồng lao động số…, được làm thành hai bản với giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản và là cơ sở để giải quyết lúc với tranh chấp lao động.

NGƯỜI LAO ĐỘNG NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

4. Phụ lục hợp đồng xây dựng

Tải về phụ lục hợp đồng xây dựng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———-o0o———

Địa danh, ngày … tháng… năm….

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

Số…../PLHĐ

– Căn cứ theo HĐKT số…………đã ký ngày ……., tháng……., năm…………

– Căn cứ nhu cầu thực tế 2 bên……..

Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm …….. Tại …………

Chúng tôi gồm với:

BÊN THUÊ XÂY DỰNG (Bên A):

CÔNG TY…

Đại diên: Ông Nguyễn Văn A

Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: ………

Điện thoại: +84………… Fax: +84…

Mã số thuế:……

Số tài khoản:……

BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ XÂY DỰNG (Bên B):

CÔNG TY……

Đại diên: Nguyễn Văn B

Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: ……

Điện thoại: +84………… Fax: +84…

Mã số thuế:…

Số tài khoản:……

Sau lúc xem xét, thỏa thuận hai bên đã đi tới thống nhất ký Phụ Lục HĐMB số ……. về gia hạn hợp đồng đã ký số ….., ngày……, tháng……năm………cụ thể như sau:

……

5. Điều khoản chung :

5.1 Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số ……

5.2 Phụ lục hợp đồng được lập thành …….. bản, với nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ …. 5.3 Phụ lục này là một phần ko thể tách rời của Hợp đồng …….. số………và với giá trị kể từ ngày ký……..

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

5. Lưu ý lúc soạn thảo phụ lục hợp đồng

Lúc soạn thảo hợp đồng, người soạn thảo cần phải đảm bảo những yếu tố như:

– Đảm bảo về mặt hình thức của phụ lục hợp đồng: Phụ lục hợp đồng phải yêu thích với hình thức của hợp đồng. Trong trường hợp nào mà pháp luật yêu cầu hợp đồng phải được lập thành văn bản, phải với công chứng hoặc chứng thực, phải đăng ký hoặc xin phép thì phụ lục hợp đồng phải tuân theo những quy định đó.

– Đảm bảo về mặt nội dung của phụ lục hợp đồng:

+ Về nguyên tắc, nội dung của phụ lục hợp đồng với những bên tự thoả thuận theo nguyên tắc tự do ý chí, đồng đẳng và thiện chí với nhau. Tuy nhiên, pháp luật cũng yêu cầu nội dung của phụ lục hợp đồng ko được vi phạm điều cấm của luật, ko trái đạo đức xã hội. Điều cấm của luật là những quy định của luật ko cho phép chủ thể thực hiện những hành vi nhất định. Đạo đức xã hội là những chuẩn mực xử sự chung giữa người với người trong đời sống xã hội, được cùng đồng thừa nhận và tôn trọng.

+ Đảm bảo đối tượng của phụ lục hợp đồng là những hàng hoá mà pháp luật ko cấm, ko trái đạo đức xã hội.

+ Đảm bảo người tham gia giao tế phải hoàn toàn tự nguyện

+ Đảm bảo người tham gia phụ lục hợp đồng với năng lực hành vi dân sự.

– Lúc tham gia soạn thảo, ký phối hợp đồng, những bên trong phụ lục hợp đồng phải khôn xiết lưu ý tới địa vị pháp lý của người được đại diện uỷ quyền, phạm vi được uỷ quyền nhằm tránh tình trạng với tranh chấp sau này do việc ký phối hợp đồng ko đúng thẩm quyền hoặc vượt quá thẩm quyền hoặc vượt quá phạm vi đại diện uỷ quyền.

6. Giá trị pháp lý của phụ lục hợp đồng

Tóm tắt câu hỏi:

Trạng sư cho cháu hỏi phụ lục hợp đồng là gì và giá trị của nó được xác định như thế nào. Tại cháu đã kí hợp đồng rồi nhưng ko ghi nhận về vấn đề tranh chấp và bồi thường. Hiện nay, bên kia thỏa thuận với cháu là ko sửa đổi về vấn đề bồi thường trong hợp đồng chính mà ghi nhận tại phụ lục hợp đồng.

Trạng sư tư vấn

Theo quy định tại Điều 408, Bộ luật dân sự lúc quy định về phụ lục hợp đồng đã ghi nhận cụ thể như sau:

“1. Tất nhiên hợp đồng với thể với phụ lục để quy định yếu tố một số điều khoản của hợp đồng. Phụ lục hợp đồng với hiệu lực như hợp đồng. Nội dung của phụ lục hợp đồng ko được trái với nội dung của hợp đồng.

2. Trong trường hợp phụ lục hợp đồng với điều khoản trái với nội dung của điều khoản trong hợp đồng thì điều khoản này ko với hiệu lực, trừ trường hợp với thỏa thuận khác. Trong trường hợp những bên chấp nhận phụ lục hợp đồng với điều khoản trái với điều khoản trong hợp đồng thì coi như điều khoản đó trong hợp đồng đã được sửa đổi”.

Về giá trị pháp lý của phụ lục hợp đồng : Phụ lục hợp đồng là một phòng ban của hợp đồng dân sự, với giá trị pháp lý như hợp đồng. Trường hợp phụ lục hợp đồng quy định yếu tố một số điều, khoản của hợp đồng mà dẫn tới cách hiểu khác với hợp đồng thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng.

Về nội dung phụ lục hợp đồng: Phụ lục hợp đồng tiêu dùng để quy định yếu tố một số điều khoản hoặc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng dân sự. Trường hợp phụ lục hợp đồng tiêu dùng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung những điều khoản sửa đổi, bổ sung và thời khắc với hiệu lực.

Như vậy, ta với thể hiểu phụ lục hợp đồng là một phòng ban của hợp đồng và giá trị của chúng xác định như hợp đồng. Bạn hoàn toàn với thể thỏa thuận kí phối hợp đồng với bên đối tác của mình để đảm bảo giá trị thực hiện của hợp đồng do 2 bên kí kết.

7. Quy định về nội dung thỏa thuận của phụ lục hợp đồng

Tóm tắt câu hỏi:

Tôi vào làm việc tại Ban Quản lý dự án được 5 năm rồi. Tôi được Giám đốc BQL ký hợp đồng loại ko xác định thời hạn kể từ ngày 01/01/2015. Tới nay do BQL sáp nhập với 1 BQL khác nên Giám đốc làm phụ lục hợp đồng yêu cầu em ký lại loại hợp đồng xác định thời hạn từ ngày 01/01/2015 tới 31/3/2016. Vậy BQL ký thêm Phụ lục Hợp đồng như vậy với đúng ko?

Trạng sư tư vấn:

Điều 45, “Bộ luật lao động 2019” quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động lúc sáp nhập, thống nhất, chia tách doanh nghiệp, hợp tác xã như sau:

“1. Trong trường hợp sáp nhập, thống nhất, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã thì người sử dụng lao động kế tiếp phải chịu trách nhiệm tiếp tục sử dụng số lao động hiện với và tiến hành việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

Trong trường hợp ko sử dụng hết số lao động hiện với, thì người sử dụng lao động kế tiếp với trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này.”

Điều 5, Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy đinh về việc sửa đổi hợp đồng lao động bằng phụ lục hợp đồng như sau:

“Thời hạn hợp đồng lao động chỉ được sửa đổi một lần bằng phụ lục hợp đồng lao động và ko được làm thay đổi loại hợp đồng đã giao ước, trừ trường hợp kéo dài thời hạn hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi và người lao động là cán bộ công đoàn ko chuyên trách quy định tại Khoản 6 Điều 192 của Bộ luật Lao động.”

Khoản 1, Điều 22, “Bộ luật lao động 2019” với quy định về những loại hợp đồng lao động cụ thể như sau:

“1. Hợp đồng lao động phải được giao ước theo một trong những loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động ko xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động ko xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên ko xác định thời hạn, thời khắc kết thúc hiệu lực của hợp đồng.

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời khắc kết thúc hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời kì từ đủ 12 tháng tới 36 tháng.

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định với thời hạn dưới 12 tháng.”

Như vậy trong trường hợp này, nếu với sự thỏa thuận giữa hai bên thì việc ký thêm phụ luc hợp đòng như vậy là đúng vì pháp luật về lao động luôn tôn trọng sự thỏa thuận giữa những bên.

Trong trường hợp ko với sự thỏa thuận và nhất trí giữa hai bên thì việc ký thêm phụ lục hợp đồng như thế là ko đúng quy định của pháp luật vì dẫn chiếu theo hai điều luật vừa nêu trên thì việc ký thêm phụ lục hợp đồng chỉ được làm thay đổi thời hạn hợp đồng chứ ko được thay đổi loại hợp đồng. Tức là bạn đang ký hợp đồng 3 năm với thể ký thêm phụ lục thành 5 năm chứ ko được thay đổi từ hợp đồng ko xác định thời hạn thành hợp đồng xác định thời hạn. Trong trường hợp này bạn với thể ký lại một hợp đòng xác định thời hạn mới với Ban quản lý mới vừa được sáp nhập.

8. Trường hợp thay đổi phụ lục hợp đồng so với hợp đồng chính

Tóm tắt câu hỏi:

Trạng sư cho tôi hỏi là tôi với kí hợp đồng lao động với siêu thị thời hạn 1 năm ngày 1/10/2015. Tới ngày 1/1/2016 tôi lại ký 1 phụ lục lao động điều chỉnh lương, phụ lục với hiệu lực từ ngày 1/1/2016 tới 31/12/2016. Vậy thời hạn hết hợp đồng lao động với siêu thị của tôi là ngày 30/9/2016 hay là ngày 31/12/2016. Cảm ơn trạng sư!

Trạng sư tư vấn:

Phụ lục của hợp đồng lao động là một phòng ban của hợp đồng lao động và với hiệu lực như hợp đồng lao động. Lúc hai bên giao phối hợp đồng với thỏa thuận về vấn đề kết thúc hợp đồng dựa trên loại của hợp đồng quy định trong Điều 22 “Bộ luật lao động 2019”.

Điều 24 “Bộ luật lao động năm 2019” quy định thì trong hợp phụ lục hợp đồng lao động quy định yếu tố một số điều, khoản sửa đổi nội dung của hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung của phụ lục hợp đồng.

Điều 35 “Bộ luật lao động 2019” và Điều 5 Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định trong qúa trình thực hiện hợp đồng, hai bên với nhu cầu với thể sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng bằng phụ lục, nếu sửa đổi về thời hạn của hợp đồng thì chỉ được sửa đổi một lần bằng phụ lục của hợp đồng, song song, việc sửa đổi ngày ko được làm thay đổi loại hợp đồng hai bên đã giao ước.

Tu-van-ve-truong-hop-noi-dung-thay-doi-cua-phu-luc-hop-dong-so-voi-hop-dong-chinh

Trạng sư tư vấn pháp luật về phụ lục hợp đồng lao động: 1900.6568

Đối chiếu theo quy định trên vào trường hợp của bạn, bạn với giao phối hợp đồng lao động với siêu thị với thời hạn 1 năm từ ngày 1/10/2015, tới hết 30/9/2016 thì hết hạn, tuy nhiên, trong quá trình thực hiện hợp đồng, trước lúc hợp đồng với hết hạn, bạn với giao ước lại một phụ lục hợp đồng lao động điều chỉnh lương, phụ lục với hiệu lực kể từ ngày 1/12016 tới ngày 31/12/2016.

Tuy nhiên, với thế thấy, trong phụ lục này, 2 bên chỉ thực hiện việc thay đổi nội dung của tiền lương trong hợp đồng, còn ko với thỏa thuận về thay đổi thời hạn của hợp đồng. Trong trường hợp phụ lục này với điều khoản về thời kì ứng dụng việc điều chỉnh lương là tới ngày 31/12/2016, chứ ko phải là thay đổi về thời hạn, nên dẫn tới cách hiểu khác trong hợp đồng lao động chính. Vì vậy, về nguyên tắc, thời hạn của hợp đồng lao động vẫn được ứng dụng theo hợp đồng lao động chính, tức ngày 30/9/2016 là hết hạn hợp đồng.

Công Ty TNHH Phụ Kiện và Cốp Pha Việt

Địa chỉ: 19A Nguyễn Văn Bứa, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn,Thành phố Hồ Chí Minh 760000

Hotline - Zalo : 0967 84 99 34 - 0932 087 886

Email: info@copphaviet.com - dohungphat@gmail.com

Website : https://copphaviet.com

hotline 1

0932 087 886

hotline