Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng từ tháng 3/2021

Rate this post

Mẫu đơn đề xuất cấp giấy phép xây dựng, mẫu đơn đề xuất gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép xây dựng được ban hành tất nhiên Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định khía cạnh một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG(Sử dụng cho công trình: Ko theo tuyến/Theo tuyến trong thị thành/Tín ngưỡng tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng /Nhà ở riêng lẻ/Sửa chữa, cải tạo/Theo thời đoạn cho công trình ko theo tuyến/Theo thời đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án/Di dời công trình)

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng
Mẫu đơn đề xuất cấp giấy phép xây dựng

Kính gửi: …………………………

1. Thông tin về chủ đầu tư:

– Tên chủ đầu tư (tên chủ hộ): ……………………………………………………………….

– Người đại diện: …………………………Chức vụ (nếu sở hữu): …………………………….

– Địa chỉ liên hệ: số nhà: ………………………. đường/phố: ……………………

phường/xã: ………………..quận/huyện: ………………….tỉnh/thành phố: ……

– Số điện thoại: …………………………………………………………………….

2. Thông tin công trình:

– Địa điểm xây dựng:

Lô đất số: ………………………………….. Thể tích ……….. m2.

Tại số nhà: ……………………….đường/phố …………………………….

phường/xã: ……………………………. quận/huyện: …………………………….

tỉnh, thành phố: …………………………….…………………………….………………………

(Từ năm 2021: Nhà ở nông thôn nên phải xin giấy phép xây dựng)

3. Tổ chức/cá nhân lập, thẩm tra thiết kế xây dựng:

3.1. Tổ chức/cá nhân lập thiết kế xây dựng:

– Tên tổ chức/cá nhân: Mã số chứng chỉ năng lực/hành nghề:

– Tên và mã số chứng chỉ hành nghề của những chủ nhiệm, chủ trì thiết kế:

3.2. Tổ chức/cá nhân thẩm tra thiết kế xây dựng:

– Tên tổ chức/cá nhân: Mã số chứng chỉ năng lực/hành nghề:

– Tên và mã số chứng chỉ hành nghề của những chủ trì thẩm tra thiết kế:….

4. Nội dung đề xuất cấp phép:

4.1. Đối với công trình ko theo tuyến, tín ngưỡng, tôn giáo:

– Loại công trình: …………………………….Cấp công trình: ……………

– Thể tích xây dựng: …………………………….m2.

– Cốt xây dựng: …………………………….m.

– Tổng khoảng trống sàn (đối với công trình dân dụng và công trình sở hữu kết cấu dạng nhà):…………… m2 (ghi rõ khoảng trống sàn các tầng hầm, tầng trên mt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

– Chiều cao công trình: …………………m (trong đó ghi rõ chiều cao những tầng hầm, tầng trên mặt đt, tầng lửng, tum – nếu có).

– Số tầng: ………………..(ghi rõ s tầng hầm, tầng trên mặt đt, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum – nếu sở hữu).

4.2. Đối với công trình theo tuyến trong thị thành:

– Loại công trình: ……………………………………Cấp công trình: ………………

– Tổng chiều dài công trình: ……………m (ghi rõ chiều dài qua từng khu vực đặc thù, qua từng địa giới hành chính xã, phường, quận, huyện, tỉnh, thành ph).

– Cốt của công trình: …………………..m (ghi rõ cốt qua từng khu vực).

– Chiều cao tĩnh ko của tuyến: ………m (ghi rõ chiều cao qua các khu vực).

– Độ sâu công trình: ……………m (ghi rõ độ sâu qua từng khu vực).

4.3. Đối với công trình tượng đài, tranh hoành háng:

– Loại công trình: ……………………… Cấp công trình: .…………………………

– Thể tích xây dựng: ……………………………………m2.

– Cốt xây dựng: ……………………………………m.

– Chiều cao công trình: ……………………………………m.

4.4. Đối với công trình nhà ở riêng lẻ:

– Cấp công trình: ……………………………………

– Thể tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): ……………………………………m2.

– Tổng khoảng trống sàn: ……………………………………m2 (trong đó ghi rõ khoảng trống sàn những tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lng, tum).

– Chiều cao công trình: …………m (trong đó ghi rõ chiều cao những tầng hầm, tng trên mặt đt, tng lửng, tum).

– Số tầng: (trong đó ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mt đt, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

4.5. Đối với trường hợp cải tạo, sửa chữa:

– Loại công trình: ……………………Cấp công trình: …………………………

– Những nội dung theo quy định tại mục 4.1; 4.2; 4.3; 4.4 tương ứng với loại công trình.

4.6. Đối với trường hợp cấp giấy phép theo thời đoạn:

– Thời đoạn 1:

+ Loại công trình: …………………………Cấp công trình: …………………………

+ Những nội dung theo quy định tại mục 4.1; 4.2; 4.3; 4.4 tương ứng với loại và thời đoạn 1 của công trình.

– Thời đoạn 2:

Những nội dung theo quy định tại mục 4.1; 4.2; 4.3; 4.4 tương ứng với loại và thời đoạn 1 của công trình.

– Thời đoạn …

4.7. Đối với trường hợp cấp cho Dự án:

– Tên dự án: ………………………………………………………..

Đã được: …………….phê duyệt, theo Quyết định số: …………..ngày …………….

– Gồm: (n) công trình

Trong đó:

Công trình số (1-n): (tên công trình)

* Loại công trình: ………………………Cấp công trình: ……………………………

* Những thông tin chủ yếu của công trình: ………………………………………

4.8. Đối với trường hợp di dời công trình:

– Công trình cần di dời:

– Loại công trình: ………………………… Cấp công trình: ……………………………

– Thể tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): …………………………………… m2.

– Tổng khoảng trống sàn: ……………………………………m2.

– Chiều cao công trình: ……………………………………m.

– Địa điểm công trình di dời tới:

Lô đất số: ……………………………………Thể tích…………………………………… m2.

Tại: …………………………………… đường: ……………………………………

phường (xã) …………………… quận (huyện) ……………………………………

tỉnh, thành phố: …………………………………………………………………………

– Số tầng: …………………………………………………………………………

5. Dự kiến thời kì hoàn thành công trình: ……………………………………tháng.

6. Cam kết: Tôi xin đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi tất nhiên Đơn này những tài liu:

1 –

2 –

…………, ngày ….. tháng …. năm….. NGƯỜI LÀM ĐƠN/ĐẠI DIỆN CHỦ ĐU TƯ(Oký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu sở hữu))

Mu số 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN/CẤP LẠI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG(Sử dụng cho: Công trình/Nhà ở riêng lẻ)

Kính gửi: ……………………

1. Tên chủ đầu tư (Chủ hộ): ………………………………………………………………

– Người đại diện: …………………………………..Chức vụ: …………………………………..

– Địa chỉ liên hệ:

Số nhà: ………………….đường (phố)……………….. phường (xã) ………………….

quận (huyện) …………………… tỉnh, thành phố: ………………………………………

– Số điện thoại: …………………………………..…………………………………..……………

2. Địa điểm xây dựng:

Lô đất số: …………………………………..Thể tích………………………………….. m2.

Tại: ………………………………….. đường: …………………………………..

phường (xã) ……………….. quận (huyện) …………………………………..

tỉnh, thành phố: …………………………………..…………………………………..

3. Giấy phép xây dựng đã được cấp: (số, ngày, cơ quan cấp)

Nội dung Giấy phép:

– …………………………………..…………………………………..…………………………….

4. Nội dung đề xuất điều chỉnh so với Giấy phép đã được cấp (hoặc lý do đề xuất gia hạn/cp lại):

…………………………………..…………………………………..………………………………

5. Dự kiến thời kì hoàn thành công trình theo thiết kế điều chỉnh/gia hạn: ………..tháng.

6. Cam kết: Tôi xin đoan làm theo đúng giấy phép điều chỉnh được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi tất nhiên Đơn này những tài liu:

1 –

2 –

…………, ngày ….. tháng …. năm….. NGƯỜI LÀM ĐƠN/ĐẠI DIỆN CHỦ ĐU TƯ(Oký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu sở hữu))

Công Ty TNHH Phụ Kiện và Cốp Pha Việt

Địa chỉ: 19A Nguyễn Văn Bứa, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn,Thành phố Hồ Chí Minh 760000

Hotline - Zalo : 0967 84 99 34 - 0932 087 886

Email: info@copphaviet.com - dohungphat@gmail.com

Website : https://copphaviet.com

hotline 1

0932 087 886

hotline